Privacyverklaring

Mevr. C. Muller is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Caroline Muller rouw en verliescoach, trainer en adviseur en is te bereiken via info@carolinemuller.nl

Caroline Muller rouw en verliescoach, trainer en adviseur  verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hoe wij dat doen staat beschreven in onze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Mevr. C. Muller, gevestigd te Deventer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08080781

Persoonsgegevens

– Doel van verwerking

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens enkel om met je in contact te treden (contactgegevens), met je te kunnen communiceren en in het kader van de met jou overeen te komen dienstverlening. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor andere doeleinden.

Indien je ons jouw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruiken wij deze gegevens enkel om met jou in contact te treden en met jou te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

– Verwerken persoonsgegevens

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zullen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten. Zonder jouw toestemming delen wij je gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@carolinemuller.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

– Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Caroline Muller rouw en verliescoach, trainer en adviseur gebruikt functionele cookies en geanonimiseerde analytische cookies van Google Analytics (hiervoor hebben we een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google, de gegevens worden anoniem verwerkt en delen we niet met derden). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Caroline Muller rouw en verliescoach, trainer en adviseur  gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

– Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Caroline Muller rouw en verliescoach, trainer en adviseur en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@carolinemuller.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Caroline Muller rouw en verliescoach, trainer en adviseur neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op info@carolinemuller.nl

– Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst jouw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens die in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 5 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

– Rechten betrokkene

Wij respecteren jouw privacy rechten en zullen eraan meewerken dat je de in de AVG aan jou toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Indien je van je rechten gebruik wilt maken kun je hierover contact met ons opnemen op info@carolinemuller.nl